Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej, na której się właśnie znajdujesz. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Przykładamy wszelkich starań aby serwis był dostępny dla każdego – bez względu na wiek, poziom sprawności, używany sprzęt czy oprogramowanie.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokonano przeglądu i aktualizacji w dniu 2024-01-23.

Standardy sieciowe

Stosowanie bieżących standardów sieciowych ma na celu zmaksymalizowanie swobodnego dostępu do treści między innymi osobom niepełnosprawnym, a także osobom posiadającym osobiste preferencje, korzystającym z różnych typów przeglądarek i platform umożliwiających dostęp do Internetu. Dokładniej mówiąc, standardy sieciowe to wszystkie działania zmierzające w uczynieniu Sieci lepszą – bardziej dostępną i użyteczną.
Witryna jest zgodna ze specyfikacją HTML5.

Klawisze dostępu

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę

Zgodność ze standardami

Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez trzeci (WAI-AAA) stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1.

Wygląd

Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów CSS wraz z semantyczną strukturą kodu strony. Oznacza to, że po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.

Odnośniki

Linki zawierają atrybut – title oraz alt, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten może zostać pominięty.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Bujak, dbujak@cuk.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 322 60 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Budynek Centrum Usług Komunalnych przy ul. Szymanowskiego 15 III piętro w Częstochowie:
  1. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się od ulicy Szymanowskiego. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona kostką bukową. Bezpośrednio z wyznaczonych miejsc parkingowych, do budynku prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich o lekkim nachyleniu. Rampa po obu stronach uzbrojona jest w barierki zabezpieczające, które pełnią funkcję poręczy. Automatycznie otwierane drzwi prowadzą bezpośrednio do wnętrza budynku. 
  2. Budynek posiada schody oraz szerokie korytarze. Trzypiętrowy budynek nie posiada windy. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
  3. Pochylnia (podjazd) zlokalizowany jest przed wejściem do budynku. Przy automatycznie otwieranych drzwiach zainstalowano alarm. Alarm znajduje się również w toalecie dla osób niepełnosprawnych.
  4. Przed wejściem do budynku zostały wydzielona dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Utwardzona nawierzchnia oraz obniżone krawężniki prowadzące bezpośrednio do podjazdów wózków inwalidzkich.
  5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  7. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

II. Budynek al. Wolności 30 w Częstochowie:

  1. Do pomieszczeń budynku prowadzi wejście bezpośrednio z chodnika od strony al. Wolności oraz ul. Focha
2. Budynek posiada schody, jest konstrukcją piętrową posiadającą windę dla osób niepełnosprawnych.
3. Wejście usytuowane jest poniżej poziomu chodnika zewnętrznego, do którego prowadzi pochylnia z poręczami dla osób niepełnosprawnych. 
4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych nie znajduje się przy wejściu głównym.
5. Budynek posiada wyjście ewakuacyjne oznaczone przez zarządcę budynku.
6. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed budynkiem/wzdłuż ul. Focha 
7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przodownikiem.
8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, brak tłumaczenia języka migowego, brak pętli indukcyjnej oraz informacji w języku głosowym.   

metryczka


Wytworzył: Marika Komporowska - p.o. Dyrektora (1 kwietnia 2020)
Opublikował: Mariusz Mesjasz (1 kwietnia 2020, 08:29:18)

Ostatnia zmiana: Daniel Bujak (23 stycznia 2024, 14:36:56)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1850