Udostępnianie informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie  powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie jest informacją publiczną;
  • nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieje odrębny tryb dostępu do informacji


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, ul. Feliksa Nowowiejskiego 10/12, 42-217 Częstochowa;
  • złożyć osobiście w placówce;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: cuk@cuk.czestochowa.pl lub na
  • adres skrytki ePUAP: /CUKCZESTOCHOWA/SkrytkaESP

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, następują w drodze decyzji Dyrektora Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

W przypadku bezczynności Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

metryczka


Wytworzył: Marika Komorowska - p.o. Dyrektora (26 marca 2020)
Opublikował: Sylwia Kasprzycka (26 marca 2020, 13:34:33)

Ostatnia zmiana: Beata Zbień-Małolepsza (14 września 2022, 13:55:11)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1283